apvaikščioti

apvaikščioti
apváikščioti 1. tr., intr. Q73,262, 571,572, Sut, N, KII257, M, L, Š, Rtr, , NdŽ, , Klk, Kpr aplink apeiti; apeinant apžiūrėti: Apváikščioju lauką K. Apváikščiok laukus, kad nebūtum iškados J. Vidury nakties išejo oran apváikščiotų namų BM8(Skp). Padirbo meistrai, išmūrijo [urvą] – jam ir apie grabą možna apvaikščiot LTR. Apivaikščioju SD199. ^ Apvaikščiojom jūrą be durų (sakoma po tolimos kelionės) Pls. | refl. K.aplink apsiuvinėti: Staltiesė balta, o pakraščiai apváikščioti žaliais siūlais Antš. 2. tr. daug kur nueiti; visus apeiti, aplankyti: Visus kampelius apváikščiojau Dbč. Išejusi iš numų apvaikščiodavo visus kelius, kuriais tikėjose, kad sūnus jos sugrįš S.Stan. Apváikščiojau visus kaimynus . Pardien neapváikščiojau visų Ds. Visą giminę apváikščiojom, ale nė rublio negavom Vkš. Smulkesni knygų nešiotojai apvaikščiodavo kaimus LKXII399. Ir apvaikščiojo Jezus visus miestus ir kiemus, mokydamas bažnyčiose jų Ch1Mt9,35. | refl.: Gerai, apsiváikščiosi po gentis, apsilankysi Krš.Vkš meldžiantis apeiti tam tikrų apeigų vietas: Šiandie eik anksčiau an bažnyčią, ka spėtum da stacijas apváikščiot Ps. [Vyskupas] pats kalnus apvaikščiojo M.Valanč. Apváikščiojo Teodozijus ciesorius su kunigais ir su žmonėmis visas vietas maldų DP540. 3. tr., intr. Klvr apžiūrėti, prižiūrėti: Sunku buvo dirbt, pagalvokit, kad reikėdavo apváikščiot laukus Sk. Prie ūkio darbo daug, o da apie mane reik apváikščiot Grnk. Kaip gražiai jį apváikšto: pavalgęs, švarus Vdšk. Reiks ma[n] sėt apravėt darže batvinėlius, reiks mylėt apvaikščiot jaunas bernužėlis LTR(Ūd). | refl. tr., intr.: Šiandie viską apsiváikščiojau Mrj. Nemoki apie gyvulius apsiváikščiot Lp.tr. Gs tinkamai pavaišinti, pagerbti: Svečią gerai apváikščiojo Tr. Apváikščiojo kai lapė diedas visus [baliuje] Klt. 4. refl. kiek pasivaikščioti: Apsiváikščioju kiek, geriau kojai bus Šil. 5. refl. laikui bėgant apsiraminti, užsitrenkti: Tai dar̃ jau jy apsiváikščiojo Krok. 6. tr. išleisti, sunaudoti: Anas, parvažiavęs iš Amerikos, turėj[o] pinigų, bet greit apváikščioj[o] Prng. ×7. (l. obchodzić) tr. atlikti kokias apeigas: Neturėjo ne vieno miestelio, kiemelio, kur valnai apváikščiot turėtų ceremonijas ir nobažnumus religijos savos DP89. Noriegu žinot, žmogau krikščionie, kaip turi naudingai tą adventą apváikščiot DP4. ×8. tr. M, L, Rtr, NdŽ, paminėti, atšvęsti: Dveji metai atgal yra jau apvaikščiojęs 50 metų savo kunigystės sukaktuves Pt. Kad jau gražiai Kėdainiuose Lietuvos šventę apváikščiojo Srv. Nebeteko šiemet Daugailių atlaidų apváikščiot Sdk. Apvaikščio[ja] dominikonys šventę užgimimo š. Jono su atlaidais M.Valanč. Apvaikščiokimėg tad, broliai mieliausieji, su linksmybe ir džiaugsmu dūšios tą teip didę šventę DP494. Išleisk žmones mano, kad apivaikščiotų mi šventę Ch2Moz5,1. | refl.: Budavonė su išmitimu ir vargu ateit: betaig pašventimas su linksmybe apvaikščiojas DP575. ×9. refl. Prng elgtis: Pas mus daugis tep apsiváikščioja negražiai . Ne visi žmonys moka vienodai apsiváikščiot su visokiais daiktais Krkš. Tu su mums meilingai apsivaikščiot teikies PK114. Maldomis … numirėliai est pašelpiami, idant su jais V. Dievas mielaširdžiaus apsiváikščiotų DP545. Teip su juo idant apsivaikščiotumbim prašymuose mūsų, kaip tie žmones MP74. Uparniais buvot nasrams Viešpaties ir apsivaikščiojot puikiai Ch5Moz1,43. \ vaikščioti; apvaikščioti; atvaikščioti; davaikščioti; įvaikščioti; išvaikščioti; nuvaikščioti; pavaikščioti; parvaikščioti; pervaikščioti; pravaikščioti; privaikščioti; razvaikščioti; suvaikščioti; užvaikščioti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • apvaikščioti — apváikščioti vksm. Apváikščioti visùs kaimýnus, visàs sodýbas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apvaikštinėti — dem. apvaikščioti: 1. N, M, L, Rtr, KŽ Tai mat miško pasilgę auklėjo šilelį: kasdien apvaikštinėjo kožną pakraštėlį A.Baran. Jis žėdną rytą apvaikštinė[ja] savo ūkį J. | refl. N, KŽ. 2. Senis apvaikštinėjo pažįstamus, bet nė vienas nieko tikro… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apvaikščiojimas — sm. (1) Rtr, NdŽ; D.Pošk, L 1. KII257, Sut, M, NdŽ, KŽ → apvaikščioti 1: Apvaikščiojimui bažnyčios DP478. | Laukai mėgsta šeimininko apvaikščiojimą A.Rūt. 2. LL112 eitynės, procesija: Par tautos šventę buvo pas mum dideli apvaikščiojimai Jnšk. ×3 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pervaikščioti — K, KŽ, pervaikščioti Rtr, NdŽ, KŽ, parvaikščioti; Sut 1. intr., tr. Q134, H, H167, R, R107, MŽ, MŽ140, N, KI324, K, NdŽ visur išvaikščioti, apvaikščioti, pereiti: Jug neparvaikščios, neišsakios visur [žmonos] Krš. Parvaikščio[ja] klebonas par… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apeiti — apeĩti; SD196 1. tr., intr. einant aplink apsukti: Daržą apeĩti K. Buvo didelis miestas, per tris dienas apeinamas rš. Apėję aplinkui, pamatėme beužlipančius Blv. Aplink rugius apejom Vkš. | Apeĩnamas pušynas (nedidelis) Rd. ^ Drūtas vyras –… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aperzėti — tr. erzant apvaikščioti: ^ Tuturza keverza visus laukus aperza (akėčios) LTR(Šll). erzėt; aperzėti; atsierzėti; įerzėti; išerzėti; nuerzėti; paerzėti; prierzėti; suerzėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgūrinėti — intr. apvaikščioti: Dar senelė apie kiaules apgūrinėja Ds. gūrinėti; apgūrinėti; prigūrinėti; užgūrinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkalėdoti — tr. 1. apeiti kalėdojant; plg. kalėdoti 3: Jau kunigas apkalėdoja visą sodžių Rm. 2. prk. apvaikščioti ieškant ko pasiskolinti: Visus apkalėdojau, bet nieko negavau Vb. kalėdoti; apkalėdoti; atkalėdoti; iškalėdoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkavarnioti — tr. pamažu apvaikščioti: Aš šiandien daug kiemų apkavarniojau Kal. kavarnioti; apkavarnioti; iškavarnioti; nukavarnioti; prisikavarnioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkeverzoti — tr. 1. svyrinėjant, krypuojant apvaikščioti: Kol jis apkeverzos, tai dvi valandos išeis Paį. ^ Kiurza keverza visą lauką apkeverzojo (akėčios) LTR(Rk). 2. negražiai, bet kaip iš paviršiaus apkreiglioti: Šiaip teip kliūgom apkeverzojo, ir gana Paį …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”